Programing C

Basics of C

Bạn biết gì về C?  Bạn nghĩ ngay đến C2 chứa chì hay C sủi? Không hẳn thế đâu nhé…

 • C- A middle level language.

C là ngôn ngữ lập trình bậc trung vì nó kết hợp các yếu tố của ngôn ngữ bậc cao cùng chức năng cơ bản của một số ngôn ngữ lập trình cơ bản hay còn còn là Assembly. 

 • Phần mềm là một tổ hợp của các chương trình.
 • Một chương trình lại là tổ hợp của các cấu trúc (Instructions).
 • Các khối mã (Code blocks) là cơ sở hình thành nên một chương trình C.
 • Lập trình C có 32 từ khóa.
 • Các bước để giải quyết một vấn đề bao gồm nghiên cứu thông tin, thu thập thông tin, sàng lọc thông tin và đưa ra cách giải quyết vấn đề.
 • Một thuật toán (Algorithm) là một list các bước giải quyết một vấn đề vô cùng logic và ngắn gọn rõ ràng. Thuật toán được viết dựa trên Mã giả (Pseudo Code) hoặc Biểu đồ tiến trình (Flowchart).
 • Một Pseudo Code là một sự diễn tả lại một thuật toán trong lập trình giống Code gốc.
 • Một Flowchart là một sự miêu tả bằng sơ đồ của một thuật toán.
 • Flowchart có thể chia thành nhiều phần và kết nối với nhau.
 • Khi chúng ta đi qua 1 điều kiện gốc, phần tiếp theo có thể phân nhánh, như là cấu trúc lựa chọn “IF”.
 • Cấu trúc “IF…ELSE” cho phép lập trình viên thực hiện so sánh đơn và sau đó thực hiện các bước phụ thuộc vào kết quả đúng sai của việc so sánh.
 • Câu lệnh IF lồng nhau (Nested IF) là IF bên trong 1 câu lệnh IF khác.
 • Thông thường phải lặp lại một số lần nhất định cho đến khi đáp ứng điều kiện cụ thể, điều này được gọi là vòng lặp có cấu trúc (Iterative or Looping constructs).

Progress

  1. C allows __synthesis__ of code and data.
  2. A __flowchart__ is a diagrammatic representation that illustrates the sequence of
   operations to be performed to arrive at a solution.
  3. Flowcharts help us review and debug programs easily. (True / False)
  4. A flowchart can have any number of start and stop points. (True / False)
  5. A _looping construct_ is basically the execution of a sequence of statements until a particular condition is True or False.
Advertisements