Know me

Đây là Trang nhật trình học tập chính thức từ Nguyễn Đình Phước, gửi đi từ FPT Aptech, Hà Nội, Thủ đô Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

This is Official Learning Notebook from Phuoc Nguyen Dinh, sent from FPT Aptech, Hanoi, The Capital of  Socialist Republic of Vietnam.

Advertisements